Top 31 Mydło Rosa 5L Karta Charakterystyki Trust The Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me mydło rosa 5l karta charakterystyki on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.foci.com.vn team, along with other related topics such as: mydło rosa 5l karta charakterystyki POLIN


Mydło sodowe i potasowe, robię i pokazuję różnice.
Mydło sodowe i potasowe, robię i pokazuję różnice.


mydło rosa 5l karta charakterystyki

 • Article author: platformaczystosci.pl
 • Reviews from users: 13699 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about mydło rosa 5l karta charakterystyki Nazwa handlowa: ROSA Mydło w płynie antybakteryjne. 500 ml – Mleko&Miód, Oliwka, Malina, Brzoskwinia, 5L – Mleko&Miód, Oliwka. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for mydło rosa 5l karta charakterystyki Nazwa handlowa: ROSA Mydło w płynie antybakteryjne. 500 ml – Mleko&Miód, Oliwka, Malina, Brzoskwinia, 5L – Mleko&Miód, Oliwka.
 • Table of Contents:
mydło rosa 5l karta charakterystyki
mydło rosa 5l karta charakterystyki

Read More

MYDŁO ANTYBAKTERYJNE ROSA 5L

 • Article author: bpbhp.pl
 • Reviews from users: 13338 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about MYDŁO ANTYBAKTERYJNE ROSA 5L Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for MYDŁO ANTYBAKTERYJNE ROSA 5L Updating Mydło w płynie Rosa o delikatnym zapachu z dodatkiem środka Triclosan dzięki czemu jest grzybobójcze i antybakteryjne.
 • Table of Contents:
MYDŁO ANTYBAKTERYJNE ROSA 5L
MYDŁO ANTYBAKTERYJNE ROSA 5L

Read More

Error 403

 • Article author: radex.com.pl
 • Reviews from users: 36381 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Error 403 Zastosowanie odradzane: Inne niż wskazane. 1.3. DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI. NAZWA I ADRES PRODUCENTA: RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay Spółka … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Error 403 Zastosowanie odradzane: Inne niż wskazane. 1.3. DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI. NAZWA I ADRES PRODUCENTA: RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay Spółka …
 • Table of Contents:
Error 403
Error 403

Read More

KARTA CHARAKTERYSTYKI – PDF Free Download

 • Article author: docplayer.pl
 • Reviews from users: 46136 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about KARTA CHARAKTERYSTYKI – PDF Free Download IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa: Mydło w płynie antybakteryjne ROSA 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for KARTA CHARAKTERYSTYKI – PDF Free Download IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa: Mydło w płynie antybakteryjne ROSA 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE … Data wydania Data aktualizacji: Strona 1/8 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa: Mydło w płynie antybakteryjne
 • Table of Contents:
KARTA CHARAKTERYSTYKI - PDF Free Download
KARTA CHARAKTERYSTYKI – PDF Free Download

Read More

mydło rosa 5l karta charakterystyki

 • Article author: garchem.pl
 • Reviews from users: 48350 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about mydło rosa 5l karta charakterystyki SEKC JA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i entyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu . nazwa wyrobu : Antybakteryjne mydło w płynie … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for mydło rosa 5l karta charakterystyki SEKC JA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i entyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu . nazwa wyrobu : Antybakteryjne mydło w płynie …
 • Table of Contents:
mydło rosa 5l karta charakterystyki
mydło rosa 5l karta charakterystyki

Read More

HD Plus: Środki czystości, dozowniki, papier, mydła, czyściwa, chemia

 • Article author: hdplus.pl
 • Reviews from users: 14436 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about HD Plus: Środki czystości, dozowniki, papier, mydła, czyściwa, chemia Od 1992 dostarczamy profesjonalne środki higieny dla firm i instytucji. Dozowniki do mydła w płynie i pianie, wkłady i uzupełnienia, wózki serwisowe do … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for HD Plus: Środki czystości, dozowniki, papier, mydła, czyściwa, chemia Od 1992 dostarczamy profesjonalne środki higieny dla firm i instytucji. Dozowniki do mydła w płynie i pianie, wkłady i uzupełnienia, wózki serwisowe do … Od 1992 dostarczamy profesjonalne środki higieny dla firm i instytucji. Dozowniki do mydła w płynie i pianie, wkłady i uzupełnienia, wózki serwisowe do sprzątania i pozostałe środki czystości. Odwiedź sklep internetowy
 • Table of Contents:
HD Plus: Środki czystości, dozowniki, papier, mydła, czyściwa, chemia
HD Plus: Środki czystości, dozowniki, papier, mydła, czyściwa, chemia

Read More

mydło rosa 5l karta charakterystyki

 • Article author: www.agro-advice.com
 • Reviews from users: 2131 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about mydło rosa 5l karta charakterystyki Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Producent: Zakład Chemii Gospodarczej s. c.. 97-306 Grabica, Rusociny 25a. Tel.: 044/617-15- … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for mydło rosa 5l karta charakterystyki Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki: Producent: Zakład Chemii Gospodarczej s. c.. 97-306 Grabica, Rusociny 25a. Tel.: 044/617-15- …
 • Table of Contents:
mydło rosa 5l karta charakterystyki
mydło rosa 5l karta charakterystyki

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.foci.com.vn/blog.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Transkrypt

1 Data wydania Data aktualizacji: Strona 1/8 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa: Mydło w płynie antybakteryjne ROSA 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Delikatne mydło do mycia rąk i całego ciała. Posiada neutralne ph dla skóry DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Polin Spółka z o.o. ul. Nowomiejska 2; Książ Wlkp., tel/fax: (061) , -526, -938 Adres osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: 1.4. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO tel/fax: (061) , -526, -938 czynny w godzinach urzędowania SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1. KLASYFIKACJA MIESZANINY Mieszanina nie została zaklasyfikowana jako niebezpieczna w myśl obowiązujących przepisów ELEMENTY OZNAKOWANIA Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia nie dotyczy 2.3. INNE ZAGROŻENIA Wyniki oceny własności PBT i vpvb brak danych SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 3.1. SUBSTANCJE 3.2. MIESZANINY Składniki stwarzające zagrożenie:. Nazwa składnika Alkohole C12-14, etoksylowane (1-2.5 TE), siarczanowane, sole sodowe Zakres stężeń % wag < 5,0 Klasyfikacja (WE)1272/2008 Skin Irrit 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412 Numer CAS Numer WE Numer rejestracji XXXX Numer indeksowy -- *Pełne znaczenie zwrotów zagrożenia H ujęto w punkcie 16. SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1. OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY Kontakt z oczami: W razie kontaktu z oczami, wyjąć szkła kontaktowe. Przemywać oczy dużą ilością bieżącej wody przez ok. 10 min, unikając silnego strumienia wody ze względu na możliwość mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, skonsultować się z lekarzem okulistą. Kontakt ze skórą: Nie istnieje zagrożenie. W razie kontaktu ze skórą, zmyć wodą. Jeśli podrażnienie nie 2 Data wydania Data aktualizacji: Strona 2/8 ustępuje, zapewnić pomoc lekarską. Wdychanie: W normalnych warunkach nie stanowi zagrożenia. W razie narażenia inhalacyjnego wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Połknięcie: W razie spożycia przepłukać usta wodą, nie prowokować wymiotów. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem, pokazać opakowanie lub etykietę NAJWAŻNIEJSZE OSTRE I OPÓŹNIONE OBJAWY ORAZ SKUTKI NARAŻENIA Kontakt z oczami: zaczerwienienie, podrażnienie, łzawienie WSKAZANIA DOTYCZĄCE WSZELKIEJ NATYCHMIASTOWEJ POMOCY LEKARSKIEJ I SZCZEGÓLNEGO POSTĘPOWANIA Z POSZKODOWANYM Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. Leczenie objawowe. SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5.1. ŚRODKI GAŚNICZE Odpowiednie środki gaśnicze: Pożary w obecności preparatu gasić środkami odpowiednimi dla palących się materiałów. Środki pianotwórcze, woda prądy rozproszone, proszki gaśnicze, dwutlenek węgla. Niewłaściwe środki gaśnicze: brak danych 5.2. SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z SUBSTANCJĄ LUB MIESZANINĄ Preparat nie jest palny. Zagrożone pożarem zbiorniki usunąć, jeżeli to możliwe i nie wiąże się z nadmiernym ryzykiem lub chłodzić rozpyloną wodą z odpowiedniej odległości. W razie potrzeby wezwać Straż Pożarną INFORMACJE DLA STRAŻY POŻARNEJ Środki ochrony typowe w przypadku pożaru. W przypadku pożaru usunąć z obszaru zagrożenia osoby postronne. SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 6.1. INDYWIDUALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, WYPOSAŻENIE OCHRONNE I PROCEDURY W SYTUACJACH AWARYJNYCH Unikać kontaktu substancji z oczami. Wyciek substancji powoduje śliskość nawierzchni ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA Ze względu na małą objętość opakowania istnieje niewielkie prawdopodobieństwo szkodliwego oddziaływania na środowisko. W przypadku rozlania większych ilości preparatu należy poczynić odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Zapobiec zanieczyszczeniu wody i gleby, nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych. Wezwać odpowiednie służby ratownicze METODY I MATERIAŁY ZAPOBIEGAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ SKAŻENIA I SŁUŻĄCE DO USUWANIA SKAŻENIA Zlikwidować wyciek o ile to możliwe. Obwałować miejsce wycieku, odpompować lub posypać materiałem chłonnym (piasek, trociny), zebrać do odpowiedniego pojemnika, przekazać do utylizacji ODNIESIENIA DO INNYCH SEKCJI 3 Data wydania Data aktualizacji: Strona 3/8 Środki ochrony osobistej - patrz punkt 8. Postępowanie z odpadami - patrz punkt 13. SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 7.1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA Stosować preparat zgodnie z przeznaczeniem i sposobem użycia umieszczonym na etykiecie opakowania jednostkowego. Podczas stosowania nie jeść i nie pić. Unikać kontaktu z oczami. Myte powierzchnie dokładnie spłukać wodą WARUNKI BEZPIECZNEGO MAGAZYNOWANIA, ŁĄCZNIE Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI WSZELKICH WZAJEMNYCH NIEZGODNOŚCI Preparat przechowywać w oryginalnym opakowaniu producenta w suchych, wentylowanych, nienasłonecznionych pomieszczeniach w temp C. Chronić przed zamarzaniem. Zapoznać się z treścią karty charakterystyki. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Nie magazynować ze środkami spożywczymi SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE(-A) KOŃCOWE Mydło w płynie do mycia rąk i całego ciała. SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 8.1. PARAMETRY DOTYCZĄCE KONTROLI Krajowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy, Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) z późniejszymi zmianami. SUBSTANCJA NDS (mg/m 3 ) NDSCh (mg/m 3 ) NDSP (mg/m 3 ) Krajowe dopuszczalne wartości biologiczne: 8.2. KONTROLA NARAŻENIA Stosowne techniczne środki kontroli: wentylacja wyciągowa pomieszczenia. Indywidualne środki ochrony: nie wymagane w normalnych warunkach użytkowania. Ochrona oczu lub twarzy: nie jest wymagana przy normalnym użyciu. Ochrona skóry: nie jest wymagana przy normalnym użyciu. Ochrona dróg oddechowych: nie jest wymagana przy normalnym użyciu. Ochrona ciała: nie jest wymagana przy normalnym użyciu. Zagrożenia termiczne: brak danych Kontrola narażenia środowiska: brak danych Środki ochronne i higieny osobistej: Wymyć ręce i twarz po pracy z mieszaniną. Nie jeść, nie pić, nie palić w miejscu pracy. Uwaga: Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173). SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 4 Data wydania Data aktualizacji: Strona 4/ INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH Wygląd: Jednorodna, nieklarowna, perłowa, lepka ciecz bez zanieczyszczeń mechanicznych, w zależności od rodzaju: charakterystyczna dla użytych surowców lub barwników Zapach: Przyjemny, w zależności od rodzaju: charakterystyczny dla użytej kompozycji zapachowej Próg zapachu: ph wyrobu gotowego: 5,0 7,0 Temperatura topnienia/krzepnięcia [ o C]: Początkowa temperatura wrzenia i Produkt niepalny zakres temperatur wrzenia [ o C]: Temperatura zapłonu [ o C]: Szybkość parowania: Palność(ciała stałego, gazu): Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości [% V/V]: Prężność par [hpa]: Gęstość par: Gęstość względna [g/cm 3 ]: 1,035 ± 0,04 Rozpuszczalność: W wodzie bez ograniczeń Współczynnik podziału: n- oktanol/woda: Temperatura samozapłonu: Temperatura rozkładu: Lepkość [mpa*s]: w temp C Właściwości wybuchowe: Właściwości utleniające: 9.2. INNE INFORMACJE SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ REAKTYWNOŚĆ STABILNOŚĆ CHEMICZNA Produkt stabilny w normalnych warunkach magazynowania i stosowania MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA NIEBEZPIECZNYCH REAKCJI Nie są znane WARUNKI, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ W trakcie przechowywania unikać temperatur wykraczających poza zakres podany w punkcie 7.2. Chronić pojemniki przed długotrwałym działaniem promieniowania świetlnego oraz przed zanieczyszczeniem MATERIAŁY NIEZGODNE Silny utleniacz, Miedź. 5 Data wydania Data aktualizacji: Strona 5/ NIEBEZPIECZNE PRODUKTY ROZKŁADU Dla mieszaniny nie znane. Mogą tworzyć się tlenki siarki. SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKUTKÓW TOKSYKOLOGICZNYCH Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia. Stosowany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami nie powoduje negatywnych skutków dla zdrowia. Nie wykazuje właściwości toksycznych. Toksyczność ostra dla alkoholi, C12-C14, etoksylowanych (1-2.5 TE), siarczanowanych, soli sodowych Toksyczność ostra: LD50 Skórny Szczur - Męski, Żeński >2000 mg/kg LD50 Doustnie Szczur – Męski, Żeński >2500 mg/kg LD50 Doustnie Szczur – Męski, Żeński 4100 mg/kg Działanie drażniące: – wdychanie: Może wydzielać gazy, opary lub pyły, które są mocno drażniące dla układu oddechowego. – kontakt ze skórą: działa drażniąco – kontakt z oczami: ryzyko poważnego uszkodzenia oczu – połkniecie: Może powodować oparzenia ust, gardła lub żołądka. Działanie żrące: nie dotyczy Działanie uczulające: Nie działa uczulająco na skórę. Toksyczność dla dawki powtarzalnej: brak danych Rakotwórczość: brak danych Mutagenność: brak działania mutagennego Szkodliwe działanie na rozrodczość: nie wykazuje działania mutagennego SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE TOKSYCZNOŚĆ Dla mieszaniny – brak danych Dla substancji: dla alkoholi, C12-C14, etoksylowanych (1-2.5 TE), siarczanowanych, soli sodowych EC50 (Glon Desmodesmus subspicatus) 2,6 mg/l (72 godziny) EC50 (Glon Desmodesmus Subspicatus) 27 mg/l (72 godziny) EC50 (Rozwielitka – Daphnia magna) 7,2 mg/l (48 godzin) LC50 (Ryba brachydanio rerio) 7,1 mg/l – (96 godzin) TRWAŁOŚĆ I ZDOLNOŚĆ DO ROZKŁADU Zawarte w preparacie środki powierzchniowo czynne są biodegradowalne ZDOLNOŚĆ DO BIOAKUMULACJI MOBILNOŚĆ W GLEBIE Produkt jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie WYNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI PBT I vpvb INNE SZKODLIWE SKUTKI DZIAŁANIA.

6 Data wydania Data aktualizacji: Strona 6/8 SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Małe ilości (u konsumenta) traktować jak odpady z gospodarstwa domowego. Duże ilości odpadów opakowaniowych i odpadowego preparatu unieszkodliwiać zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami (patrz p.15). Niszczenie i neutralizacja: Roztwór niszczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie utylizacji odpadów. Opakowania: Dokładnie opróżnione opakowania należy przepłukać wodą. Dokładnie opróżnione opakowanie podlega systemowi odbioru odpadów komunalnych. Klasyfikacja odpadów: Ponieważ kod odpadów jest przypisywany w zależności od źródła ich powstania, końcowy użytkownik powinien uwzględniając specyficzne warunki stosowania produktu, biorąc pod uwagę miejsce i sposób powstawania odpadu zdefiniować powstały odpad i przypisać właściwy kod, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kod odpadu opakowania: opakowania z tworzyw sztucznych opakowania z papieru i kartonu Ustawa z dnia r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206). SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU NUMER UN (NUMER ONZ) PRAWIDŁOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN KLASA(-Y) ZAGROŻENIA W TRANSPORCIE GRUPA PAKOWANIA nie dotyczy ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW Transport w pozycji pionowej TRANSPORT LUZEM ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKEIM II DO KONWENCJI MARPOL 73/78 I KODEKSEM IBC. SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY ZDROWIA I ŚRODOWISKA SPECYFICZNE DLA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY Kartę wykonano zgodnie z: Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla mieszaniny Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011)

7 Data wydania Data aktualizacji: Strona 7/8 z późniejszymi zmianami. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i ich mieszanin (Dz. Ministra. 2012, poz. 1018) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U., poz. 817 z dnia ). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86, 2005 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367, 2011 z późniejszymi zmianami). Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów nie bezpiecznych (ADR) sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21, 2013). Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U., poz. 888, 2013). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923). Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz. 1458, 2005). Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów, Official Journal of the European Union, 104/1, Rozporządzenie (WE) nr 907/2006 Komisji Europejskiej z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie WE nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII, Official Journal of the European Union, L 168 z 21 czerwca 2006 r. Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z późniejszymi zmianami) OCENA BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO. SEKCJA 16: INNE INFORMACJE Znaczenie zwrotów zagrożenia z sekcji: 2-3 Skin Irrit 2 Działanie żrące/drażniące na skórę, kat. 2 Eye Damage 1 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kat. 1. Aquatic Chronic 3 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kat 2. H315 H318 H412 Działanie drażniące na skórę Powoduje poważne uszkodzenie oczu Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki Zalecane ograniczenia w stosowaniu: Produkt przeznaczony do użytku konsumenckiego Porady szkoleniowe

8 Data wydania Data aktualizacji: Strona 8/8 Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki CAS (Chemical Abstracts Service) Numer WE oznacza jeden z trzech numerów wymienionych poniżej: numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS) numer przypisany substancji w Europejskiej Liście Substancji Notyfikowanych (Elincs) numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej “No-longer polymers NDS – najwyższe dopuszczalne stężenia substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy NDSCh – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe NDSP – najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe Numer UN – Numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN) ADR – europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, IMO – Międzynarodowa Organizacja Morska RID – regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, ADN – europejskie porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi IMDG – międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych ICAO – Instrukcje Techniczne dla Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną Inne źródła informacji IUCLID International Uniform Chemical Information Database ESIS European Chemical Substances Information System Inne informacje: Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien być przechowywany i stosowany zgodnie z dobrą praktyką przemysłową i w zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi. Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy oraz aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt, mają za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Nie stanowią one opisu jakościowego produktu i nie powinny być rozumiane jako gwarancja określonych właściwości. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie oraz niewłaściwego stosowania niniejszego produktu. Karta charakterystyki została wykonana przez P.P.U.H. Polin Sp. z o.o. na podstawie materiałów uzyskanych od producentów oraz z własnej bazy danych. Wersja 1.

HD Plus: Środki czystości, dozowniki, papier, mydła, czyściwa, chemia

Promocje

Suszarka kieszeniowa do rąk 1600 W Dyson Airblade AB14 Steel plastik 7 009,77 zł 5 749,00 zł 5 699,00 zł 4 673,98 zł Powiadom o dostępności

Rękawice nitrylowe Semperguard sapphire blue pf L – 200szt/opak 59,50 zł 49,50 zł 55,09 zł 45,83 zł opak. Do koszyka

Rękawice nitrylowe Semperguard xtra lite rozmiar XL – 200szt/opak 59,50 zł 49,50 zł 55,09 zł 45,83 zł opak. Do koszyka

Rękawice nitrylowe Semperguard sapphire blue pf M – 200szt/opak 59,50 zł 49,50 zł 55,09 zł 45,83 zł opak. Do koszyka

Rękawice nitrylowe Semperguard sapphire blue pf S – 200szt/opak 59,50 zł 49,50 zł 55,09 zł 45,83 zł opak. Do koszyka

Dozownik stalowy do ręczników Z-Z, na 2-3 pakiety, stal nierdzewna 261,74 zł 235,00 zł 212,80 zł 191,06 zł szt Do koszyka

Suszarka do rąk Dyson Airblade 9kJ – HU03 900W, stal nierdzewna 7 009,77 zł 5 749,00 zł 5 699,00 zł 4 673,98 zł szt Do koszyka

Suszarka kieszeniowa do rąk 1600W Dyson Airblade AB14 White plastik 7 009,77 zł 5 749,00 zł 5 699,00 zł 4 673,98 zł szt Do koszyka

Epidemin M400 Plus 10 L – koncentrat dezynfekcyjno-myjący 427,68 zł 415,00 zł 347,71 zł 337,40 zł szt Do koszyka

Suszarka do rąk 1000 W Dyson Airblade HU02 V White plastik 5 473,50 zł 4 499,00 zł 4 450,00 zł 3 657,72 zł szt Do koszyka

Suszarka do rąk 1000 W Dyson Airblade HU02 V Nickel plastik 5 473,50 zł 4 499,00 zł 4 450,00 zł 3 657,72 zł szt Do koszyka

So you have finished reading the mydło rosa 5l karta charakterystyki topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: POLIN

See also  Top 46 Piotr Chłosta Urolog Gabinet Prywatny The 81 New Answer

Leave a Comment