Top 13 Edukacja Pacjenta I Jego Rodziny The 138 New Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me edukacja pacjenta i jego rodziny on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the https://toplist.foci.com.vn team, along with other related topics such as: edukacja pacjenta i jego rodziny Edukacja pacjenta, Edukacja rodziny pacjenta, Przygotowanie pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji, Edukacja pacjenta tematy, Plan edukacji pacjenta, Edukacja pacjenta po udarze, Edukacja pacjenta z cukrzycą konspekt, Konspekt edukacja pacjenta z cukrzycą chomikuj

Co to jest edukacja pacjenta?

Edukacja pacjenta – to proces obejmujący oddziaływania wychowawcze i nauczanie skierowane na niego i jego środowisko, którego celem jest wpływanie na kształtowanie ( zmianę lub utrwalenia) motywów i postaw w pożądanym prozdrowotnym kierunku, zgodnie ze społecznie akceptowanymi celami programów promocji zdrowia i …

Jakie są formy edukacji zdrowotnej?

Wyróżniamy trzy podstawowe modele w edukacji prozdrowotnej: 1. edukacja zdrowotna zorientowana na chorobę, 2. edukacja zdrowotna zorientowana na czynniki ryzyka, 3. edukacja zdrowotna zorientowana na zdrowie.

Jakie są 3 główne cele edukacji zdrowotnej?

Edukacja zdrowotna jest procesem dydaktyczno-wychowawczym, w którym uczniowie uczą się jak żyć, aby: zachować i doskonalić zdrowie własne i innych ludzi oraz tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu, a w przypadku choroby lub niepełnosprawności aktywnie uczestniczyć w jej leczeniu, radzić sobie i zmniejszać jej negatywne …

Co to jest edukacja terapeutyczna?

Współczesna edukacja terapeutyczna jest „celowym działaniem mającym na celu podnoszenie kompetencji pacjentów i ich rodzin w walce z chorobą i zagrożeniami zdrowia, gdzie główny nacisk kładziony jest na działania praktyczne” (9).

Jakie osoby mogą pełnić funkcję edukatora zdrowia?

Spośród nich wyróżnić można dwie główne grupy: 1. specjalistów z kręgu ochrony zdrowia oraz 2. osoby kształcone na kierunkach pedagogicznych.

Jakie są cele promocji zdrowia?

Celem działań w zakresie promocji zdrowia jest podniesienie poziomu aktywności fizycznej, poprawa sposobu żywienia, a także zachęcanie do rezygnacji z używek, przy jednoczesnym stałym monitorowaniu stanu zdrowia.

Jakie są metody?

metody oparte na słowie: wykład, opowiadanie, pogadanka, opis, dyskusja, praca z książką; metody oparte na obserwacji i pomiarze: pokaz, pomiar; metody oparte na praktycznej działalności uczniów: laboratoryjna, zajęć praktycznych; metody aktywizujące: burza mózgów, sytuacyjna, inscenizacji, problemowa itp.

Jakie formy oddziaływań na odbiorcę są wykorzystywane w edukacji zdrowotnej?

Formy bezpośredniego kontaktu z obiektywną rzeczywistością: a) wycieczki do przychodni, gabinetu b) pokazy, demonstracje, doświadczenia c) degustacje, próby d) ćwiczenia praktyczne. Z przedstawionego zestawienia wynika, że najlepsze wyniki osiągnie się poprzez zastosowanie słowa popartego obrazem czyli formą wizualną.

Jakie mogą być środki dydaktyczne?

Środki dydaktyczne (środki kształcenia) – to wszelkiego rodzaju przedmioty oddziałujące na zmysły uczniów, których zadaniem jest ułatwienie poznawania rzeczywistości.

Podział środków dydaktycznych:
 • tablica szkolna.
 • przeźrocza.
 • film.
 • rysunki.
 • fotografie.
 • ilustracje z czasopism, folderów itp.

Dlaczego edukacja zdrowotna jest ważna?

Edukacja zdrowotna pozwala odkryć jakie wybory służą zdrowiu, natomiast promocja zdrowia zapewnia warunki, aby możliwe było dokonywanie „zdrowych” wyborów. Zarówno w edukacji zdrowotnej, jak i promocji zdrowia najistotniejszy jest aktywny, podmiotowy udział wszystkich grup społeczności szkolnej, w tym także uczniów.

Jaką rolę w realizacji edukacji zdrowotnej wśród dzieci pełni rodziną?

To rodzina powinna wdrażać człowieka do indywidualnej odpowiedzialności za umacnianie własnego zdrowia, zapobieganie chorobom, „aktywne wychodzenie” z choroby. Istota działań profilaktycznych sprowadza się, w tym ujęciu do umacniania zdrowia poprzez stworzenie warunków do realizacji „pro zdrowotnego stylu życia”.

Jak rozumiem wychowanie zdrowotne?

Wychowanie zdrowotne to wychowanie, które ma prowadzić do kształtowanie pozytywnych postaw do własnego zdrowia i pozytywnych postaw co do zdrowia innych ludzi. Chodzi tu o ukształtowanie postaw pro zdrowotnych. Wychowanie zdrowotne – wychować należy tak aby każdy chciał / umiał zdrowie doskonalić, chronić, ratować.

Co to jest wychowanie zdrowotne?

Ten szero ki zakres potwierdza sformułowanie Edwarda Mazurkiewicza (1975): „Wychowanie zdrowotne polega na kształtowaniu nawyków służących konser wacji i doskonaleniu zdrowia, na rozwijaniu pozytywnego zainteresowania zdrowiem w oparciu o niezbędne wiadomości i wzorce, na formowaniu po stawy umożliwiającej skuteczną …

Od czego zależy osiągnięcie sukcesu w edukacji zdrowotnej?

Skuteczność promocji zdrowia (w tym edukacji zdro- wotnej) w dużej mierze zależy od tego, jak przekonują- ce są osoby mające kontakt z chorymi, a więc przede wszystkim pielęgniarki i lekarze.

Co to jest promocja zdrowia?

Promocję zdrowia rozumiemy jako tworzenie warunków ułatwiających i zachęcających do prozdrowotnego stylu życia. Działania z zakresu promocji zdrowia mają na celu zwiększanie kontroli nad swoim zdrowiem. Obok profilaktyki i edukacji zdrowotnej jest jednym z podstawowych elementów zdrowia publicznego.


Kolekcja zabawnych przygód dla dzieci. Fascynujące historie☀️Mała czarodziejka Tatty
Kolekcja zabawnych przygód dla dzieci. Fascynujące historie☀️Mała czarodziejka Tatty


edukacja pacjenta i jego rodziny

 • Article author: www.pielegniarki.info.pl
 • Reviews from users: 338 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about edukacja pacjenta i jego rodziny PRACY Z PACJENTEM. I JEGO RODZINA˛ … Omówi formy i metody stosowane w edukacji pacjenta. … Edukacja pacjenta to proces zamierzonego wpływu na osobo-. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for edukacja pacjenta i jego rodziny PRACY Z PACJENTEM. I JEGO RODZINA˛ … Omówi formy i metody stosowane w edukacji pacjenta. … Edukacja pacjenta to proces zamierzonego wpływu na osobo-.
 • Table of Contents:
edukacja pacjenta i jego rodziny
edukacja pacjenta i jego rodziny

Read More

Edukacja pacjenta z udarem mózgu i jego rodziny – Szpital Powiatowy w Chrzanowie

 • Article author: www.szpital-chrzanow.pl
 • Reviews from users: 1271 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Edukacja pacjenta z udarem mózgu i jego rodziny – Szpital Powiatowy w Chrzanowie Edukacja pacjenta z udarem mózgu i jego rodziny … Postępowanie z pacjentem z afazją · Nauka codziennych czynności u pacjenta po udarze mózgowym … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Edukacja pacjenta z udarem mózgu i jego rodziny – Szpital Powiatowy w Chrzanowie Edukacja pacjenta z udarem mózgu i jego rodziny … Postępowanie z pacjentem z afazją · Nauka codziennych czynności u pacjenta po udarze mózgowym … Szpital Powiatowy w Chrzanowie
 • Table of Contents:
Edukacja pacjenta z udarem mózgu i jego rodziny - Szpital Powiatowy w Chrzanowie
Edukacja pacjenta z udarem mózgu i jego rodziny – Szpital Powiatowy w Chrzanowie

Read More

Metody edukacji pacjentów i ich rodzin w zakresie profilaktyki oraz zwalczania zakażeń | Evereth Publishing

 • Article author: evereth.pl
 • Reviews from users: 29097 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Metody edukacji pacjentów i ich rodzin w zakresie profilaktyki oraz zwalczania zakażeń | Evereth Publishing Do dyspozycji pracowników opieki zdrowotnej jest szeroki wachlarz metod i środków dydaktycznych, które można wykorzystać w edukacji chorego i jego najbliższych. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Metody edukacji pacjentów i ich rodzin w zakresie profilaktyki oraz zwalczania zakażeń | Evereth Publishing Do dyspozycji pracowników opieki zdrowotnej jest szeroki wachlarz metod i środków dydaktycznych, które można wykorzystać w edukacji chorego i jego najbliższych. Edukacja pacjentów i ich rodzin w zakresie profilaktyki oraz zwalczania zakażeń szpitalnych (HAI) jest wyzwaniem dla pracowników opieki zdrowotnej. Budowanie świadomości prozdrowotnej, wyjaśnienie istoty zakażeń w sposób dostosowany do potencjału intelektualnego chorych oraz ich opiekunów z samego założenia jest wyzwaniem trudnym, lecz nie niemożliwym. Cały zespół terapeutyczny – z uwagi na swoje wykształcenie – jest aktywnym propagatorem zdrowia, odpowiedzialnym za wytworzenie u pacjenta postawy, która będzie miała na celu eliminowanie czynników ryzyka choroby.
 • Table of Contents:
See also  Top 29 Panele Fotowoltaiczne Na Gruncie Pozwolenie Top Answer Update
Metody edukacji pacjentów i ich rodzin w zakresie profilaktyki oraz zwalczania zakażeń | Evereth Publishing
Metody edukacji pacjentów i ich rodzin w zakresie profilaktyki oraz zwalczania zakażeń | Evereth Publishing

Read More

edukacja pacjenta i jego rodziny

 • Article author: wyd.edu.pl
 • Reviews from users: 8732 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about edukacja pacjenta i jego rodziny terapeutycznego, który zajmuje się pacjentem, a także jego rodziną. Edukacja zdrowotna pacjenta przewlekle chorego jest częścią składową. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for edukacja pacjenta i jego rodziny terapeutycznego, który zajmuje się pacjentem, a także jego rodziną. Edukacja zdrowotna pacjenta przewlekle chorego jest częścią składową.
 • Table of Contents:
edukacja pacjenta i jego rodziny
edukacja pacjenta i jego rodziny

Read More

edukacja pacjenta i jego rodziny

 • Article author: przychodniakemed.pl
 • Reviews from users: 18997 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about edukacja pacjenta i jego rodziny EDUKACJA PACJENTA I JEGO RODZINY MAJĄCA. NA CELU PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI NA. TEMAT CUKRZYCY, DOSTARCZENIE JAK. NAJWIĘKSZEJ WIEDZY NA JEJ TEMAT. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for edukacja pacjenta i jego rodziny EDUKACJA PACJENTA I JEGO RODZINY MAJĄCA. NA CELU PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI NA. TEMAT CUKRZYCY, DOSTARCZENIE JAK. NAJWIĘKSZEJ WIEDZY NA JEJ TEMAT.
 • Table of Contents:
edukacja pacjenta i jego rodziny
edukacja pacjenta i jego rodziny

Read More

edukacja pacjenta i jego rodziny

 • Article author: journals.viamedica.pl
 • Reviews from users: 3234 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about edukacja pacjenta i jego rodziny nawyków pacjenta, specjalne pakowanie leków, przypominanie o wizytach kontrolnych i ko- … jącym chorego i jego rodzinę do podejmowania kon-. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for edukacja pacjenta i jego rodziny nawyków pacjenta, specjalne pakowanie leków, przypominanie o wizytach kontrolnych i ko- … jącym chorego i jego rodzinę do podejmowania kon-.
 • Table of Contents:
edukacja pacjenta i jego rodziny
edukacja pacjenta i jego rodziny

Read More

Programy Edukacyjne w SPZOZ we Włodawie

 • Article author: spzoz.wlodawa.pl
 • Reviews from users: 8401 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.4 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Programy Edukacyjne w SPZOZ we Włodawie Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Programy Edukacyjne w SPZOZ we Włodawie Updating programy edukacyjne, edukacja, dla pacjenta.Programy Edukacyjne w SPZOZ we Włodawie
 • Table of Contents:
Programy Edukacyjne w SPZOZ we Włodawie
Programy Edukacyjne w SPZOZ we Włodawie

Read More

edukacja pacjenta i jego rodziny

 • Article author: www.ptt-terapia.pl
 • Reviews from users: 10383 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about edukacja pacjenta i jego rodziny Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for edukacja pacjenta i jego rodziny Updating
 • Table of Contents:
edukacja pacjenta i jego rodziny
edukacja pacjenta i jego rodziny

Read More

Edukacja zdrowotna – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl

 • Article author: www.gov.pl
 • Reviews from users: 3861 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Edukacja zdrowotna – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Edukacja zdrowotna – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl Updating
 • Table of Contents:

Edukacja zdrowotna

stopka Ministerstwo Edukacji i Nauki

stopka govpl

Edukacja zdrowotna - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl
Edukacja zdrowotna – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl

Read More

Edukacja terapeutyczna w cukrzycy typu 1 u dzieci • Nowa Pediatria 1/2014 • Czytelnia Medyczna BORGIS

 • Article author: www.czytelniamedyczna.pl
 • Reviews from users: 5415 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Edukacja terapeutyczna w cukrzycy typu 1 u dzieci • Nowa Pediatria 1/2014 • Czytelnia Medyczna BORGIS Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Edukacja terapeutyczna w cukrzycy typu 1 u dzieci • Nowa Pediatria 1/2014 • Czytelnia Medyczna BORGIS Updating diabetic education, diabetes type 1, children
 • Table of Contents:

Opcja #1

Opcja #2

Opcja #3

Edukacja terapeutyczna w cukrzycy typu 1 u dzieci • Nowa Pediatria 1/2014 • Czytelnia Medyczna BORGIS
Edukacja terapeutyczna w cukrzycy typu 1 u dzieci • Nowa Pediatria 1/2014 • Czytelnia Medyczna BORGIS

Read More

Pielęgniarka – edukator przyjazny pacjentowi | Czas dla Seniora

 • Article author: czasdlaseniora.pl
 • Reviews from users: 34479 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.9 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Pielęgniarka – edukator przyjazny pacjentowi | Czas dla Seniora … pacjenta, jego rodziny, ośrodka i całego systemu opieki zdrowotnej, ale aby były skuteczne, konieczna jest właściwa edukacja personelu. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Pielęgniarka – edukator przyjazny pacjentowi | Czas dla Seniora … pacjenta, jego rodziny, ośrodka i całego systemu opieki zdrowotnej, ale aby były skuteczne, konieczna jest właściwa edukacja personelu.
 • Table of Contents:
Pielęgniarka – edukator przyjazny pacjentowi | Czas dla Seniora
Pielęgniarka – edukator przyjazny pacjentowi | Czas dla Seniora

Read More


See more articles in the same category here: 549+ tips for you.

Metody edukacji pacjentów i ich rodzin w zakresie profilaktyki oraz zwalczania zakażeń

Streszczenie: Edukacja pacjentów i ich rodzin w zakresie profilaktyki oraz zwalczania zakażeń szpitalnych (HAI) jest wyzwaniem dla pracowników opieki zdrowotnej. Budowanie świadomości prozdrowotnej, wyjaśnienie istoty zakażeń w sposób dostosowany do potencjału intelektualnego chorych oraz ich opiekunów z samego założenia jest wyzwaniem trudnym, lecz nie niemożliwym. Cały zespół terapeutyczny – z uwagi na swoje wykształcenie – jest aktywnym propagatorem zdrowia, odpowiedzialnym za wytworzenie u pacjenta postawy, która będzie miała na celu eliminowanie czynników ryzyka choroby. Do dyspozycji pracowników opieki zdrowotnej jest szeroki wachlarz metod i środków dydaktycznych, które można wykorzystać w edukacji chorego i jego najbliższych. Do tradycyjnych środków, wspomagających metody werbalne, należą m.in.: ulotki, broszury i plakaty; natomiast do środków wspierających metody aktywizujące – poradniki. Bardzo popularną metodą edukacji pacjentów, stosowaną często w praktyce, jest korzystanie z materiałów przygotowanych w postaci poradników, broszur i filmów dydaktycznych. Często wykorzystuje się także zestawy edukacyjne, czyli zestawy próbek produktów reklamowych. Motywacja – a co za tym idzie – aktywny udział w edukacji i realizacja zaleceń po powrocie pacjenta do domu stanowią klucz do skutecznego zapobiegania zakażeniom oraz kształtowania postawy świadomej odpowiedzialności za własne zdrowie. Niezależnie od tego, jakie formy edukacji zostały wykorzystane, zachodzi konieczność weryfikacji stosowanych metod oraz doskonalenia narzędzi edukacyjnych.

Słowa kluczowe: edukacja zdrowotna, pacjent, profilaktyka, rodzina pacjenta, świadczenia edukacyjne, zwalczanie zakażeń

Programy Edukacyjne w SPZOZ we Włodawie

Programy edukacyjne

Zasady i zakres prowadzenia edukacji zdrowotnej w SP ZOZ we Włodawie

1. Terminologia

Edukacja pacjenta – to proces obejmujący oddziaływania wychowawcze i nauczanie skierowane na niego i jego środowisko, którego celem jest wpływanie na kształtowanie ( zmianę lub utrwalenia) motywów i postaw w pożądanym prozdrowotnym kierunku, zgodnie ze społecznie akceptowanymi celami programów promocji zdrowia i profilaktyki, wychowania zdrowotnego i oświaty zdrowotnej. Polega na zamierzonym wpływie na osobowość pacjenta przez kształtowanie jego zachowań zdrowotnych, poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie, przez przygotowanie do współpracy i współdziałania w procesie pielęgnowania i leczenia oraz samopielęgnowania i opieki innej niż profesjonalna. Dotyczy przekazywania pacjentowi wiedzy i kształtowanie u niego umiejętności potrzebnych do tych działań.

2. Program dotyczący edukacji w cukrzycy prowadzony w Oddziale Internistycznym.

Edukacja ma na celu wyposażenie pacjenta z cukrzycą w wiedzę i umiejętności życia z chorobą tak, aby umiał postępować w sposób korzystny dla swojego zdrowia, aby był on odpowiedzialny za własne zdrowie i świadomie brał udział w terapii, umiejętnie prowadził samokontrolę i samopielęgnacje. Wiedza i umiejętności gwarantują skuteczniejsze leczenie cukrzycy, przyczyniają się do ograniczenia ostrych powikłań cukrzycy, ale także zredukowania późnych następstw choroby. W Oddziale Internistycznym znajduje się opracowany konspekt zatytułowany „Przygotowanie pacjenta do samokontroli w cukrzycy”. Zawiera on:

Definicję cukrzycy;

Cukrzyca jako epidemia XXI wieku,

Główne ryzyko w cukrzycy;

Zasady rozpoznawania cukrzycy;

Objawy cukrzycy;

Przewlekłe powikłania cukrzycy;

Hipoglikemia i Hiperglikemia

Prawidłowe techniki podawania insuliny za pomocą wstrzykiwacza;

Samokontrola(zespół decyzji i czynności wykonywanych przez pacjenta, których celem jest ocena wyrównania metabolicznego cukrzycy

Cel leczenia dietetycznego chorych na cukrzycę

Prawidłowa technika badania poziomu glukozy we krwi za pomocą glukometru ( stałe zlecenia dla użytkowników aparatów do pomiaru glikemii)

W Oddziale Internistycznym (parter) jest umieszczona tablica edukacyjna dotycząca cukrzycy aktualizowana co 2 miesiące. Edukację prowadzi pielęgniarka mgr Renata Maćkowiak w salach chorych i w wyznaczonym pomieszczeniu w piwnicy pod oddziałem. Edukację w razie potrzeby prowadzi lekarz. Najczęstszą formą edukacji są: rozmowy, konsultacje z pacjentem i rodziną, pokazy obsługi pena, nauka wstrzyknięć insuliny( dawkowanie, miejsce wkłucia, zasady epidemiologiczne), rozdawanie ulotek, broszur, zeszytów samokontroli do domu. Edukacja zdrowotna pacjenta i/lub jego rodziny dokumentowana jest w dokumentacji pielęgniarskiej. W Oddziałach Szpitalnych gdzie przeprowadza się edukację pacjentów sporządzana jest lista zawierająca dane pacjentów wyedukowanych.

3. Program edukacji dotyczący przygotowania kobiety do porodu prowadzony jest w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym w ramach „Szkoły Rodzenia”. Położna Anna Przeor prowadzi zajęcia (wykłady, pokazy, ćwiczenia itp.) w budynku B( pod POZ). Zapisy do Szkoły Rodzenia prowadzone są w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym pod nr tel. 797704908 i Po utworzeniu grupy (min. 3 pary) termin spotkań dostosowany jest do potrzeb grupy 1 raz w tygodniu (min. 3 godz.) oraz jedno spotkanie z lekarzem ginekologiem-położnikiem (cykl szkolenia to 5 spotkań). Listy wyedukowanych pacjentek oraz ich partnerów lub osób towarzyszących znajduje się w Szkole Rodzenia.

4. Program edukacji dotyczący naturalnego karmienia piersią prowadzi Oddział Noworodków i Wcześniaków oraz Oddział Ginekologiczno- Położniczy i realizują program „10 kroków karmienia piersią :. W Oddziale Ginekologiczno- Położniczym we wszystkich salach : przedporodowej i salach „rooming” znajdują się pakiety edukacyjne dla pacjentek. Każda pacjenta ma prowadzoną Kartę Promocji Zdrowia i Karmienia Naturalnego potwierdzając edukację własnoręcznym podpisem. Prowadzony jest także w Oddziale Ginekologiczno -Położniczym Punkt Laktacyjny gdzie udzielane są porady lekarsko-położnicze pod nr tel. Do dyżurki położnych 797 704 908 i 797 704 909 oraz 797 704 907- do gabinetu lekarza ginekologa-położnika oraz porady zgłaszających się kobiet osobiście do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

5. Program edukacji w zakresie profilaktyki nowotworów piersi. W Oddziale Ginekologiczno-Położniczym prowadzi się naukę w zakresie samobadania piersi na modelu do nauki samobadania piersi. Dostępnej są ulotki np. 7 kroków do zdrowych piersi oraz plakaty „samobadanie piersi”. Udzielane są też porady oraz nauka badania piersi odbywa się wg ustalonego harmonogramu (1 raz w tygodniu ).

6. W SPZOZ we Włodawie prowadzany jest program edukacji dotyczący żywienia. Realizowany przez dietetyka szpitalnego wg. Ustalonego harmonogramu szkoleń dla poszczególnych oddziałów szpitalnych.

7. Program edukacji zdrowotnej w Oddziale Dziecięcym dotyczący zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Pielęgniarki na Oddziale Dziecięcym prowadzą rozmowy oraz pokazy na temat zaburzeń żołądkowo-jelitowych dla rodziców oraz dzieci.

8. Program edukacyjny dotyczący wpływu otyłości na proces rehabilitacyjny pacjentów po endoplastyce. Program obejmuje szkolenie przez pielęgniarkę i konsultacje dietetyczne. Każdy z edukowanych otrzymuje materiały edukacyjne z zakresu zdrowego stylu życia i żywienia w otyłości.

9. Program „Profilaktyka Pzreciwodleżynowa” w Oddziale Geriatrycznym. Edukacja pacjentów, ich rodzin i opiekunów ma na celu zapobieganie powstania odleżyn u osób hospitalizowanych w Oddziale Geriatrycznym oraz po wypisie ze szpitala. Pozwala zaznajomić pacjentów oraz rodziny i opiekunów o zastosowaniu właściwych środków i metod niedopuszczenia do powstania odleżyn. Program obejmuje szkolenie wybranej grupy pacjentów, ich rodzin i opiekunów nie mniej niż raz na kwartał. Pacjenci, ich rodziny i opiekunowie otrzymują materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki p/ odleżynowej.

10. Program edukacji stomii w Oddziale Chirurgii . Program edukacji i indywidualnego przygotowania pacjenta do samoopieki po wyłonieniu stomii ma na celu przygotowanie pacjenta ( i jego rodziny) do aktywnego i świadomego udziału w procesie terapeutycznym, zapewnienie wsparcia oraz pomoc w uzyskaniu bezpiecznej i prawidłowej pielęgnacji stomii w życiu codziennym. Program jest skierowany do pacjentów ( i ich rodzin) zdiagnozowanych i zakwalifikowanych do planowego operacyjnego zabiegu wyłonienia stomii w oddziałach chirurgicznych. Stopień przygotowania chorego do samoopieki oceniany jest po zakończeniu edukacji szpitalnej. Pacjent wypełnia kartę edukacji. Punktacja w sakli od 0 do 20; uzyskanie 20 punktów oznacza przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji.

11. Każdy pacjent i jego rodzina chcący skorzystać z wybranego programu może zgłosić chęć uczestnictwa pielęgniarce oddziałowej danego oddziału lub dzwonić na podane numery telefonów. Informacje o poszczególnych programach dostępne są także dla pacjentów i ich rodzin na tablicach informacyjnych w poszczególnych komórkach organizacyjnych SP ZOZ we Włodawie oraz na stronie internetowej www.spzoz.wlodawa.pl

Informacja dla pacjentów i ich rodzin

W Samodzielny Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie prowadzone są Programy Edukacyjne:

Program dotyczący edukacji w cukrzycy. Każdy pacjent przebywający w Oddziale Wewnętrznym wymagający wiedzy na temat cukrzycy i umiejętności na temat podawania insuliny jest edukowany przez Pielęgniarkę Oddziałową w godz. Od 7.00 do 14.35. Program edukacji dotyczący przygotowania kobiety do porodu w ramach „Szkoły Rodzenia”. Zapisy do Szkoły Rodzenia prowadzone są na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym pod nr tel. 797 704 908 i 797 704 909 Program edukacji dotyczący naturalnego karmienia piersią. W Oddziale Noworodków i Wcześniaków oraz w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym realizowany jest program „10 kroków karmienia piersią”. W Oddziale Ginekologiczno- Położniczym funkcjonuje Punkt Laktacyjny gdzie udzielane są porady lekarsko-położnicze telefonicznie pod nr tel. 797 704 908 i 797 704 909 oraz 797 704 907-do gabinetu lekarza ginekologa-położnika oraz porady zgłaszających się kobiet osobiście do Oddziału Ginekologiczno- Położniczego. Program edukacji w zakresie profilaktyki nowotworów piersi prowadzony jest w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym poprzez naukę samobadania piersi dla pacjentek. Program edukacji dotyczący żywienia prowadzony przez dietetyka szpitalnego. Program edukacji zdrowotnej w Oddziale Dziecięcym dotyczący zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Pielęgniarki w Oddziale Dziecięcym prowadzą rozmowy oraz pokazy na temat zaburzeń żołądkowo-jelitowych dla rodziców oraz dzieci. Program edukacyjny dotyczący wpływu otyłości na proces rehabilitacyjny pacjentów po endoplastyce. Program obejmuje szkolenie przez pielęgniarkę i konsultacje dietetyczne . Każdy z edukowanych otrzymuje materiały edukacyjne z zakresu zdrowego stylu życia i żywienia w otyłości. Program „ Profilaktyka Przeciwodleżynowa”. Edukacja pacjentów, ich rodzin i opiekunów ma na celu zapobieganie powstania odleżyn u osób hospitalizowanych w Oddziale Geriatrycznym oraz po wypisie ze szpitala. Pozwala zaznajomić pacjentów oraz rodziny i opiekunów o zastosowaniu właściwych środków i metod niedopuszczenia do powstania odleżyn. Program obejmuje szkolenie wybranej grupy pacjentów, ich rodzin i opiekunów nie mniej niż raz na kwartał. Pacjenci, ich rodziny i opiekunowie otrzymują materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki p/ odleżynowej. Program „ Edukacja i indywidualne przygotowanie pacjenta do samoopieki po wyłonieniu stomii”. Program edukacji i indywidualnego przygotowania pacjenta do samoopieki po wyłonieniu stomii ma na celu przygotowanie pacjenta ( i jego rodziny) do aktywnego i świadomego udziału w procesie terapeutycznym, zapewnienie wsparcia oraz pomoc w uzyskaniu bezpiecznej i prawidłowej pielęgnacji stomii w życiu codziennym. Program jest skierowany do pacjentów ( i ich rodzin) zdiagnozowanych i zakwalifikowanych do planowego operacyjnego zabiegu wyłonienia stomii w oddziałach chirurgicznych. Stopień przygotowania chorego do samoopieki oceniany jest po zakończeniu edukacji szpitalnej. Pacjent wypełnia kartę edukacji. Punktacja w sakli od 0 do 20; uzyskanie 20 punktów oznacza przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji.

Każdy pacjent i jego rodzina chcący skorzystać z wybranego programu może zgłosić chęć uczestnictwa pielęgniarce oddziałowej danego oddziału lub dzwonić na podane numery telefonów. Informacje o poszczególnych programach dostępne są także dla pacjentów i ich rodzin na stronie internetowej szpitala.

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej

Nowym rozwiązaniem w systemie edukacji jest powiązanie edukacji zdrowotnej z wychowaniem fizycznym:

na I etapie edukacyjnym wyodrębniono obszar „wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna”,

na II, III i IV etapie edukacyjnym zapisano, że wychowanie fizyczne „pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej”,

w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych wyodrębniono blok tematyczny „edukacja zdrowotna”,

rozszerzono zakres edukacji zdrowotnej o aspekty zdrowia psychospołecznego, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności życiowych (osobistych i społecznych).

Podstawą do konstruowania bloku „edukacja zdrowotna” w wychowaniu fizycznym było przyjęcie definicji i celów tej edukacji:

Edukacja zdrowotna jest procesem dydaktyczno-wychowawczym, w którym uczniowie uczą się jak żyć, aby: zachować i doskonalić zdrowie własne i innych ludzi oraz tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu, a w przypadku choroby lub niepełnosprawności aktywnie uczestniczyć w jej leczeniu, radzić sobie i zmniejszać jej negatywne skutki. Celem edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży jest udzielanie im pomocy w:

poznawaniu siebie, śledzeniu przebiegu swojego rozwoju, identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, zrozumieniu, czym jest zdrowie, od czego zależy, dlaczego i jak należy o nie dbać, rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi, wzmacnianiu poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości, rozwijaniu umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań codziennego życia, przygotowaniu się do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska w domu, szkole, miejscu pracy, społeczności lokalnej (edukacja zdrowotna jest ważnym elementem edukacji obywatelskiej).

Treści z zakresu edukacji zdrowotnej zostały uwzględnione w wielu przedmiotach m.in. wychowaniu fizycznym, biologii, wychowaniu do życia w rodzinie, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, przedsiębiorczości, religii, etyce. Treści zawarte w edukacji zdrowotnej zawierają odpowiedź na aktualne trendy w zachowaniach dzieci i młodzieży, a te z kolei znajdują odzwierciedlenie w przeprowadzonych badaniach.

Stanowisko Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Ministra Sportu i Turystyki w sprawie działań podejmowanych przez szkoły w zakresie zdrowego żywienia uczniów

Stanowisko Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Ministra Sportu i Turystyki w sprawie działań podejmowanych przez szkoły w zakresie zdrowego żywienia uczniów Zdrowe, racjonalne żywienie jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka i warunkiem prawidłowego rozwoju, dobrego samopoczucia oraz pełnej dyspozycji do uczenia się. Nieprawidłowości w żywieniu są przyczyną wielu zaburzeń, w tym w ostatnich latach, epidemii nadwagi i otyłości. Statystycznie podaje się, że w Europie otyłe jest co czwarte dziecko. W Polsce nadwagę ma 18% dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Jest to poważne zagrożenie dla zdrowia polskiego społeczeństwa, gdyż wyniki badań wskazują, że u 80% dzieci z otyłością utrzymuje się ona w dalszych latach życia.

Ważną rolę w zaspokajaniu potrzeb żywieniowych dzieci i młodzieży oraz w kształtowaniu właściwych zachowań w tym zakresie powinna odgrywać szkoła. Dla realizacji tych zadań niezbędne jest podjęcie przez szkoły wszystkich typów działań w zakresie wspierania zdrowego żywienia uczniów, w tym szczególnie:

1. Umożliwienie uczniom dostępu do produktów i napojów o najwyższych walorach zdrowotnych oraz właściwa organizacja posiłków, w tym:

tworzenie warunków umożliwiających spożywanie śniadań szkolnych w klasach przez wszystkich uczniów, wspólnie z nauczycielem, uczestnictwo w programach, ustanowionych przez Komisję Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego: „Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych” (tzw. „Szklanka Mleka” i “Owoce w szkole”), dobór asortymentu produktów żywnościowych i napojów w sklepikach szkolnych zgodny z zasadami zdrowego żywienia (w tym zwłaszcza ograniczenie produktów i napojów o dużej zawartości cukru, soli i tłuszczów), zapewnienie uczniom dostępu do wody pitnej, organizacja dożywiania uczniów z rodzin o niskich dochodach w sposób przeciwdziałający ich dyskryminacji, w szkołach, w których wydawane są obiady lub inne ciepłe posiłki dla uczniów, przestrzeganie przy ich przygotowywaniu zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia, uwzględnianie specyficznych potrzeb żywieniowych uczniów z chorobami przewlekłymi (m.in. z otyłością, cukrzycą, celiakią, fenyloketonurią, nietolerancją mleka).

2. Podejmowanie działań w zakresie edukacji żywieniowej, jako elementu edukacji zdrowotnej, w tym:

realizacja wymagań dotyczących prawidłowego odżywiania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie poszczególnych przedmiotów, w tym organizacja zajęć praktycznych związanych z przygotowywaniem zdrowych posiłków, a także podejmowanie działań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących służących zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce w szkole (Dz. U. Nr 103, poz. 594) , wdrażanie dodatkowych programów edukacyjnych, dotyczących prawidłowego odżywiania się dzieci i młodzieży; dokonywanie ewaluacji wyników realizacji tych programów, umożliwianie nauczycielom i innym pracownikom szkoły udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego w zakresie zdrowego żywienia, podejmowanie współpracy na poziomie lokalnym (z rodzicami, jednostką samorządu terytorialnego, społecznością lokalną).

Powyższe działania zostały opracowane w wyniku współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki podjętej na podstawie podpisanego w dniu 23 listopada 2009 r. Porozumienia o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia i Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Wspólne drugie śniadanie w szkole

Zdrowie i dobre samopoczucie uczniów oraz nauczycieli jest jednym z warunków skutecznej realizacji zadań szkoły. Dobremu samopoczuciu, dyspozycji do nauki i pracy oraz dobrym relacjom międzyludzkim w szkole sprzyja zaspokojenie podstawowych potrzeb fizjologicznych uczniów i nauczycieli. Jedną z tych potrzeb są zdrowe i regularne posiłki, w tym spożywanie posiłku w czasie pobytu w szkole, gdyż każdy człowiek – młody i dorosły powinien zjadać posiłek co 3-4 godziny. Jest to szczególnie ważne wobec zwiększającego się odsetka uczniów z nadwagą i otyłością.

Ośrodek Rozwoju Edukacji opracował poradnik, którego celem jest udzielenie pomocy szkołom w organizacji wspólnych drugich śniadań, spożywanych na przerwie śniadaniowej przez uczniów wszystkich klas, wspólnie z wychowawcą lub innym nauczycielem. Potrzebę organizacji takiego posiłku podkreślono w „Stanowisku Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Ministra Sportu i Turystyki w sprawie działań podejmowanych przez szkoły w zakresie zdrowego żywienia uczniów”. Pierwszym, wymienionym w tym dokumencie, zadaniem szkoły jest „tworzenie warunków umożliwiających spożywanie śniadań szkolnych w klasach lub innych pomieszczeniach w szkole przez wszystkich uczniów, wspólnie z nauczycielem”.

Szkoły Promujące Zdrowie

Program Szkoła Promująca Zdrowie rozwijany jest w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, utworzonej w 1992 r. (od 1 stycznia 2008 r. – Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia w Europie – SHE), w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska została członkiem tej sieci w grupie pierwszych siedmiu krajów. Program rozpoczął się 3-letnim, międzynarodowym projektem pilotażowym (1992-1995), który był początkiem oddolnych działań szkół, zgodnie ze strategią opracowaną w tzw. szkołach projektowych oraz tworzenia sieci tych szkół na różnych poziomach.

Działania związane z rozwijaniem i upowszechnianiem w Polsce idei Szkoły Promującej Zdrowie odbywały się na podstawie współpracy i wsparcia ze strony ministerstw zdrowia oraz edukacji. Dla zapewnienia dalszego rozwoju programu oraz kontynuacji przynależności Polski do Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie, 23 listopada 2009 r. podpisano porozumienie o współpracy między Ministrem Edukacji Narodowej, Ministrem Zdrowia oraz Ministrem Sportu i Turystyki w sprawie promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Z treści porozumienia wynika m.in.: zapewnienie synergii działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, które są realizowane przez strony porozumienia w szkołach i placówkach oraz w środowisku lokalnym, w tym podejmowanie działań na rzecz wdrażania programów promujących zdrowie, m.in. programu Szkoły dla Zdrowia Europy.

Obecnie w Polsce, we wszystkich województwach, jest ponad 2 000 szkół w sieci szkół promujących zdrowie. Szkoły promujące zdrowie planują swoją pracę i podejmują działania w oparciu o pięć standardów szkoły promującej zdrowie:

Pomagają członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie. Zarządzają projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:

uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej, skuteczności i długofalowości działań.

Prowadzą edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dążą do zwiększenia jej jakości i skuteczności. Tworzą klimat społeczny sprzyjający:

So you have finished reading the edukacja pacjenta i jego rodziny topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: Edukacja pacjenta, Edukacja rodziny pacjenta, Przygotowanie pacjenta do samoopieki i samopielęgnacji, Edukacja pacjenta tematy, Plan edukacji pacjenta, Edukacja pacjenta po udarze, Edukacja pacjenta z cukrzycą konspekt, Konspekt edukacja pacjenta z cukrzycą chomikuj

See also  Top 28 Egzamin Zawodowy Technik Spedytor Arkusze Best 88 Answer

Leave a Comment